શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordSchools Name

Search Primary School :
School NumberSchool Of Name
P1 Shri D.B. Highschool,sva. na. ji. Patel pra. vi. - palsana
P2 Baal bhartee prathmik vibhag-chalthana
P3 Shri Ra.Na. patel madhyamik shala, (pra. vi) pardipata
P4 Shri swaminarayan vishva vidhyapith pra. shala, kadodara
P5 Madressa prathmik shala- malekpor
P6
P7 Shri Mosam Highschool(pra.vi) bhatia
P8 C.N.Mahida prathmik vibhag, saabargaam
P9 Shri Maharshi Aastik Vidyalay, Godadra
P10 Shri R.G.Bhakt prathmik shala-Mahua
P11 Shri Swaminarayan vidhyadham prathmik shala, Ladli
P12 Patel R.Sa.Vidhyalay, prathmik vibhag orna
P13 Shri J.P patel and K.V.K.M . highschool ., Pra. vi . Kamrej
P14 Shri v.ra.Kosadia and Shrimati Ga.V.Kosadia pra.shala parab(halgharu)
P15 M.A.I Prathmik VIbhag sayan
P16 kanya vidhyalay,(pra. vi) Astan
P17
P18
P19 Madressa highschool, pra.vi.- Bardoli
P20 M.S.PRIMARY SCHOOL,KAMREJ CHARRASTA
P21
P22 Shri Pratap Highschool, Vansda
P23 UDAN PRATHMIK SHALA-KOSAMBA
P24
P25 Smt Anila Suresh shah Prathmik Shala
P26 Jivandeep Vidhyalay (pra.vi) Saayan
P27 Gangadhara Highschool (pra.vi.), Gangadhara
P28
P29
P30 Shri Ramkabir prathmik shala, Kamrej char rasta
P31
P32 ParamHans Vidhyabhavan, Sarthana
P33 Shrimati S.P.R. Shah pra.sha. - Karcheliya
P34 Maa ShaktiVidhyalay_Anaval
P35 Gyandeep Vidhya Sankul - Kathodra
P36 Shri N.B.Patel highschool(pra.Vibhag) Sarbhon
P37 Shri Varaad Sarvajanik highschool, (pra. vibhag) Raayam
P38 Nutan Public School - Velanja
P39 I.C.Naik Prathmikshala-Sachin
P40 Pioneer Educational Academy-Adajan-Surat
P41 Shri P.K.Desai Vidhyalay (pra.vi.) Kim
P42 Shri Khu. M. Gandhi Prathmik Shala-Vyara
P43 Maliba Vidhyalay (pra.vi.) Kamrej char rasta
P44 Shri S.K.Patel Saarva.Khangi pra.shala, Vankaner
P45 K.& B.Prathmikshala-Alip[or
P46 Mariambibi D.M.Lokhaat primary grils school, Kathor
P47 Haaji D.M.Lokhaat primary boys school,Kathor
P48 M.A.I.prathmik shala Kholvad
P49 Raji Madressa - A- Kuvvatul islam pra.shala- Ghala
P50 Baodhan Sarvajanik kelvani Mandal,prathmikshala- Baudhan
P51 Mohanlal chunilal shah -Amlsad
P52
P63
P64 UKRKTEN BARDOLI
P65 The Simlak Muslim education Institute
P66 VIBRENT GURUKUL, KOSMBA
P67 Opera International School,Pasodara,Surat
Search Secondary School :
School NumberSchool Of Name
S1 Shree D.B.Highschool,palsana
S2 Shri K. V. Maheta Vidhayalay, Chalthana
S3 Gangadhar High School, Gangadhar
S4 Shri R. N. Patel Ma. Shala, Pardipata
S5 A.V.T.VAdadala
S6 Shri Swami Narayan Visha Vidhapith Ma. School, Kadodara
S7 Anjuman High School, Malekpore
S8
S9 L.D.Highschool, Sachin
S10 Mosam High School, Bhatiya
S11 Shri Da. and K. M. Patel Sarvodaya Vidhayalay, Sabargam
S12 Ardhash Nivasi Shala, bhathena
S13 Maharshi Aastiksarvajanik HighSchool, Godadara
S14 Shri SwamiNarayan Vidhadham Madhaymik Shala, Ladvi
S15 Shri Patel Ramanbhai Sarvajanik Vidhayalay, Orna
S16 Shri J. P. Patel and K.V.K.M High School, Kamrej
S17 Shri Pa. Khu. Patel and Shari Ganesha Vidhayalay- Haldharu Haldharu
S18
S19 D. R. G. D. Sarvajanik Vidhayalay, Sayan
S20
S21
S22
S23 K.D.PATEL MADHYAMIK SHALA-KAMREJCHARRASTA
S24
S25
S26
S27
S28 Jivandip Madhaymik Vidhayalay - Sayan
S29
S30
S31
S32
S33 Shri Thakkarbapa U. Bu. Asharamshala, Vaheval
S34
S35
S36 Dhi. Ka. Vi. Ko. O. Ma. Shala, Ka. Char Rasta
S37 Mandal Jagruti highschool,mandal
S38
S39 M. A.I. High School - Kholvad
S40 Dr. A. M. Mulla High School-Kathor
S41 M. A. I. Girls High School- Kathor
S42
S43
S44 Shri P.K. Desai Vidhyalay - Kim
S45 Uttar Buniyadi ashramshala - Haldharu
S46 Shri Swaminarayan kanya Vidhyalay ,(Ma.vi.) Gaaypagla
S47 Kanya Vidhyalay astaan- Bardoli
S48 Uttar Buniyadi Vidhyalay - Amalsadi
S49 Sarkari Madhyamik Shala-Bhestan
S50
S51 Shri M.J. Bhatt Sarvajanik Vidhyalay, Mota
S52
S53 ParamHansh VidhyaBHavan- Sarthana
S54
S55 Uttar Buniyadi Ashramshala, Bhuvasan
S56 Madressa Highschool, Bardoli
S57 Shree N.B. Patel Highschool - Sarbhon
S58 Shri varaad Sarvajanik Highschool, Raayam
S59 Shree J.B and S.A sarvajanik Vibhag-Vyara
S60 Smt K.K.Kadam Kanya Vidhyalaya- Vyara
S61 Shri S.V. Patel ashramshala- pardi-kande
S62 Shri B.R.Parmar highschool, Sanghiyer
S63 Shri M.P.Patel Madhyamik Shala-Vyara
S64 M.B.M Convent highschool - Bardoli
S65 Vatsalyadhaam Madhyamik shala - Kholwad
S66
S67 B.N.B. Highschool-vav
S68 Gurukul madhyamikshala-Amod
S69 M.C.Desai Vidhyalay., Kamrej charrasta
S70 Shri Pra and Bha. Vidhyalay - Kapura
S71 U.Bu. Ashramshala, Karcheliya
S72 Vidhyakiran madhyamikshala -Tokrva
S73 GURUKUL VIDHYAPITH KUMAR VIDHYALAY-KATARGAM
S74 S.K.Patel Sarvajanik HighSchool- Vankaner
S75 Shree Swaminarayan gurukul-malanpada-dharampur
S76
S77 R.D.Patel Sarvajanik Vidhyalay- Navsari
S78
S210
S211
S212 Shree Sardar Kanya vidhyalay- U.B.-Bardoli
S213 Van Vidhyalay - Ambabari
S214 Shree Styasai Laxmimohan Vidhyalay-Mahuvas
S215 Nutan Public School-Velanja
S217 Gyandeep VidhyaSankul-Kathor
S218 Unity Public School, Kamrej
S220 Uttar Buniyadi Ashramshala-Singana-Ahva
S221
S222 Sarkari Madhyamik Shala-Navi Pardi
S223
S224 Haji Mo. U.kotwal sarvajanik Highschool,baudhan
S225 Pioneer Educational Academy-Adajan-Surat
S226 Sarkari Madhyamik Shala-NIZAR
S228
S229 kramik ashramshala - vaghecha
S234 Archana International School-Makana Gam
S235
S236
S237
S238
S239 Sarkari MAdhyamik ane ucchtar Madhyamik shala-virpor
S240 Ten highschool-Ten
S241 U.B.VIDHYALAY-TIMBA
S242 U.B.VIDHYALAY-RANAT
S243 Sarkari Madhyamik ane U.Madhyamik Shala, Nansad
S244
S245 Narhari AshramShala-Amlsadi
S246 Kramik Ashram Shala-Timba
S247 Ashram Shala-Puni
S248 Omkar Ashram shala vadiya
S249 navchetan High School, Zavada
S250 Vanraj HighSchool, Kalibel
S251
S252
S253
S1253 Opera International School,Pasodra,Surat
S1254
S1255