શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordSchools Name

Search Primary School :
School NumberSchool Of Name
P1 Shri D.B. Highschool,sva. na. ji. Patel pra. vi. - palsana
P2 Baal bhartee prathmik vibhag-chalthana
P3 M.K. Patel madhyamik shala, (pra. vi) pardipata
P4 Shri swaminarayan vishva vidhyapith pra. shala, kadodara
P5 Madressa prathmik shala- malekpor
P6 Sardar Patel vidhyalay,prathmik vibhag-Ena
P7 Shri Mosam Highschool(pra.vi) bhatia
P8 C.N.Mahida prathmik vibhag, saabargaam
P9 Shri Maharshi Aastik Vidyalay, Godadra
P10
P11 Gyan Darshan prathmik shala-navi pardi
P12 Patel R.Sa.Vidhyalay, prathmik vibhag orna
P13 Shri J.P patel and K.V.K.M . highschool ., Pra. vi . Kamrej
P14 Shri v.ra.Kosadia and Shrimati Ga.V.Kosadia pra.shala parab(halgharu)
P15 M.L.Maheta Prathmik VIbhag sayan
P16 kanya vidhyalay,(pra. vi) Astan
P17 Dudhiben bhaktibhai bhakta prathmik vibhag
P18 Smt.jamnaba naranbhai patel-Anaval
P19 Madressa highschool, pra.vi.- Bardoli
P20 M.B.Prathmik Sjala,KAMREJ CHARRASTA
P21 Shri D.V.D.Patel Highscool,Dholikui
P22
P23 UDAN PRATHMIK SHALA-KOSAMBA
P24 shri javahar vidhyalay-prathmik vibhag-saniya-kande
P25 Smt Anila Suresh shah Prathmik Shala
P26 Jivandeep Vidhyalay (pra.vi) Saayan
P27 Gangadhara Highschool (pra.vi.), Gangadhara
P28 Eklavya MOdel Resi.School,mota
P29 B.R.PARMAR PRATHMIKSHALA, SANDHIYER
P30 Shri Ramkabir prathmik shala, Kamrej char rasta
P31 Shri Satyasai Mohan VIdhyalay-Mahuvas
P32 uniti public school Kathodara
P33 Shrimati S.P.R. Shah pra.sha. - Karcheliya
P34 Maa ShaktiVidhyalay_Anaval
P35 DeepDarshan Prathmik shala-Ahva
P36 Shri N.B.Patel highschool(pra.Vibhag) Sarbhon
P37 Shri Varaad Sarvajanik highschool, (pra. vibhag) Raayam
P38 Nutan Public School - Velanja
P39 I.C.Naik Prathmikshala-Sachin
P40 ideal primary school-bhadi
P41 P.K.DESAI VIDHYALAY-PRATHMIK VIBHAG-KIM
P42 Shri Khu. M. Gandhi Prathmik Shala-Vyara
P43 Maliba Vidhyalay (pra.vi.) Kamrej char rasta
P44 Shri S.K.Patel Saarva.Khangi pra.shala, Vankaner
P45 N.P.BHAGAT PRATHMIK SHALA-KATARGAM
P46 Mariambibi D.M.Lokhaat primary grils school, Kathor
P47 Haaji D.M.Lokhaat primary boys school,Kathor
P48 M.A.I.prathmik shala Kholvad
P49 Raji Madressa - A- Kuvvatul islam pra.shala- Ghala
P50 Haji Mo. U.kotwal sarvajanik,prathmikshala- Baudhan
P51 Mohanlal chunilal shah -Amlsad
P52 The simlak muslim edu. -Simlak
P63 Vibrant -Gurkul Untiyadra-Kosamba
P64
P65
P66 Shri SU.V.JI.Rohit Samaj Sanchalit prathmikshala-Ten
P67 primary section-bhattai
P68 Madhuvan Public School-Umara
P69 Navchetan Vidhyalay-Junagam
P70 Shri Swaminarayan Kanya Vidhyalay-Gaypagla
P71
Search Secondary School :
School NumberSchool Of Name
S1 Shree D.B.Highschool,palsana
S2 Shri K. V. Maheta Vidhayalay, Chalthana
S3 Gangadhar High School, Gangadhar
S4
S5 A.V.T.VAdadala
S6 Shri Swami Narayan Visha Vidhapith Ma. School, Kadodara
S7 Anjuman High School, Malekpore
S8 Shri Javahar Vidhyalay-Saniya-Kande
S9 L.D.Highschool, Sachin
S10 Mosam High School, Bhatiya
S11 Shri Da. and K. M. Patel Sarvodaya Vidhayalay, Sabargam
S12 Ardhash Nivasi Shala, BAben-BArdoli
S13 Maharshi Aastiksarvajanik HighSchool, Godadara
S14 Shri SwamiNarayan Vidhadham Madhaymik Shala, Ladvi
S15 Shri Patel Ramanbhai Sarvajanik Vidhayalay, Orna
S16 Shri J. P. Patel and K.V.K.M High School, Kamrej
S17 Shri Pa. Khu. Patel and Shari Ganesha Vidhayalay- Haldharu Haldharu
S18 Gyandeep Madhyamuj shala-Navi Pardi
S19 D. R. G. D. Sarvajanik Vidhayalay, Sayan
S20
S21
S22
S23 K.D.PATEL MADHYAMIK SHALA-KAMREJCHARRASTA
S24
S25
S26
S27 udan vidhya sankul -mahuvej-kosamba
S28 Jivandip Madhaymik Vidhayalay - Sayan
S29
S30
S31
S32
S33 Shri Thakkarbapa U. Bu. Asharamshala, Vaheval
S34
S35 Sanatan KanyaVidhyalay_angaldhara
S36 Dhi. Ka. Vi. Ko. O. Ma. Shala, Ka. Char Rasta
S37
S38
S39 M. A.I. High School - Kholvad
S40 Dr. A. M. Mulla High School-Kathor
S41 M. A. I. Girls High School- Kathor
S42
S43
S44 P.K.DESAI VIDHYALAY-KIM
S45 Uttar Buniyadi ashramshala - Haldharu
S46 Shri Swaminarayan kanya Vidhyalay ,(Ma.vi.) Gaaypagla
S47 Kanya Vidhyalay astaan- Bardoli
S48 Uttar Buniyadi Vidhyalay - Amalsadi
S49 Sarkari Madhyamik Shala-Bhestan
S50 Nilmadhav vidhyalay-yogichowk-surat
S51 Shri M.J. Bhatt Sarvajanik Vidhyalay, Mota
S52 Shree Nachiketa Vidhyalay-Varachha-Surat
S53
S54
S55 Uttar Buniyadi Ashramshala, Bhuvasan
S56 Madressa Highschool, Bardoli
S57 Shree N.B. Patel Highschool - Sarbhon
S58 Shri varaad Sarvajanik Highschool, Raayam
S59 J.B.AND S.A.SARVAJANIK VIDHYALAY-VYARA
S60
S61 Shri S.V. Patel ashramshala- pardi-kande
S62 Shri B.R.Parmar highschool, Sanghiyer
S63 M.P.Patel ma.shala-Vyara
S64 M.B.M Convent highschool - Bardoli
S65 Vatsalyadhaam Madhyamik shala - Kholwad
S66
S67 B.N.B. Highschool-vav
S68 Gurukul madhyamikshala-Amod
S69 M.C.Desai Vidhyalay., Kamrej charrasta
S70
S71 U.Bu. Ashramshala, Karcheliya
S72 Vidhyakiran madhyamikshala -Tokrva
S73 GURUKUL VIDHYAPITH KUMAR VIDHYALAY-KATARGAM
S74
S75
S76 J.M.Patel Sarvajanik High School-Bardoli
S77
S78
S210
S211
S212 Shree Sardar Kanya vidhyalay- U.B.-Bardoli
S213 Van Vidhyalay - Ambabari
S214 Shree Styasai Laxmimohan Vidhyalay-Mahuvas
S215 Nutan Public School-Velanja
S217 Gyandeep Vidhya Sankul- KAthodara
S218 Uniti Public School-KAthodara
S220
S221 Bhattai Vibhag Secondary and HighSecondary School-Bhattai
S222 Sarkari Madhyamik Shala-Navi Pardi
S223 Shree S.K.Patel Sarvjanik HighSchool,Vankaner
S224 Haji Mo. U.kotwal sarvajanik Highschool,baudhan
S225 Shri S.GO.HighSchool,ValoD
S226
S228 Madhuvan Public School-Umara
S229 kramik ashramshala - vaghecha
S234
S235 S.P.R.Shah Madhyamik shala, Vanskui
S236 Englo UrduHighSchool,GujMed-Surat
S237 Faiz A.A.Chakkiwala Girl-Surat
S238 W.M.O.UrduHIghschool,Urdu Med-Surat
S239 Sarkari MAdhyamik ane ucchtar Madhyamik shala-virpor
S240 Ten highschool-Ten
S241 sarkari u.ma.shala-umara
S242 sarkari madhyamik shala_Gabheni
S243 Sarkari Madhyamik ane U.Madhyamik Shala, Nansad
S244 Sarkari Ma &U.Ma Shala-Gavachhi
S245 Narhari AshramShala-Amlsadi
S246 Kramik Ashram Shala-Timba
S247 Ashram Shala-Puni
S248 Kramik Ashramshala-Dungra
S249 Kramik Omkar Ashramshal -Vadiya
S250 NAvchetan highschool-Zavda
S251 Vanraj Highschool-Kalibel
S252 Eklavya MOdel Resi.School-Mota
S253 R.V.PATEL SEC.AND HIGHER SEC. SCHOOL-BAJIPURA
S1253 THE MANDAVI HIGH SCHOOL MANDAVI
S1254 V.F..CHAUDHARI HIGHSCHOOL,MANDAVI
S1255 Uttar Buniyadi kanyavidhyalay-vaghecha
S1256
S1257
S1258 The Kadod high school,KADOD
S1259 Sarkari Ucch.madyamik shala-Umarpada
S1260
S1261
S1262
S1263
S1264
S1265 J.M.Patel Sarvajanik High School-Bardoli
S1266 Shree S.K.Patel Sarvjanik HighSchool,Vankaner