શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
Secondary_H_FirstExamTimeTable_OCT-23.pdf Sec_Hi_FirstExam_TimeTable Secondary_H_FirstExamTimeTable_OCT-23.pdf 8/21/2023 12:00:00 AM
Primary_FirstExamTimeTable_OCT-23.pdf Pri_FirstExam_oct2023_TimeTable Primary_FirstExamTimeTable_OCT-23.pdf 8/21/2023 12:00:00 AM
Saangruhitpatrak Angenu_Indenpatrak23-24.pdf sangruhitbook_Indentpatrak Saangruhitpatrak Angenu_Indenpatrak23-24.pdf 7/5/2022 12:00:00 AM
IndentPatrak_OctExam-2023.pdf IndentPatrak_exam_october-2023 IndentPatrak_OctExam-2023.pdf 7/4/2022 12:00:00 AM
AbhyaskramSuchna.pdf Abhyaskram_Upload_Suchna AbhyaskramSuchna.pdf 6/15/2022 12:00:00 AM
RAJA LIST-23-24.pdf RAJALIST-2023-2024 RAJA LIST-23-24.pdf 6/5/2023 12:00:00 AM