શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
FirstExam_Malkha_Sudharo_Suchna_08-08-22.pdf First_Exam_SUchna-2022 FirstExam_Malkha_Sudharo_Suchna_08-08-22.pdf 8/8/2022 12:00:00 AM
Sudharo_RAJA LIST-22-23.pdf sudhareli raja yadi-2022-23 Sudharo_RAJA LIST-22-23.pdf 7/28/2022 12:00:00 AM
First_ExamMEtting Suchana-2022.pdf First_Exam_SUchna-2022 First_ExamMEtting Suchana-2022.pdf 7/8/2022 12:00:00 AM
Abhyaskram_Upload_Suchna_03-07-22.pdf Abhyaskram_Upload_Suchna Abhyaskram_Upload_Suchna_03-07-22.pdf 7/3/2022 12:00:00 AM
Agenda_7-07-22.pdf Meetting Agenda Agenda_7-07-22.pdf 7/3/2022 12:00:00 AM
Resultsheet_Indent-22-23.pdf ResultSheet_indent Resultsheet_Indent-22-23.pdf 7/2/2022 12:00:00 AM
Indent Patrak - SSS.pdf IndentPatrak Indent Patrak - SSS.pdf 7/2/2022 12:00:00 AM
About Web Site.pdf Help book of sankul About Web Site.pdf 2/12/2015 12:00:00 AM
Help Menu of Web Site.ppt HelpBook Of Web site Help Menu of Web Site.ppt 2/12/2015 12:00:00 AM