શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
PurakExam Time table 2021.pdf Std_10_PurakKasoti_2021_SUDHARELU_TimeTable PurakExam Time table 2021.pdf 4/8/2021 12:00:00 AM
PurakKasoti_10TimeTable.jpeg Std_10_PurakKasoti_2021TimeTable PurakKasoti_10TimeTable.jpeg 4/3/2021 12:00:00 AM
FirstTestMarch_21AngeSuchana.pdf Firstexammarch_2021suchna FirstTestMarch_21AngeSuchana.pdf 3/18/2021 12:00:00 AM
FirstExamTimeTable_March_2021_Sec.jpeg First ExamTimeTableSecondary FirstExamTimeTable_March_2021_Sec.jpeg 3/4/2020 12:00:00 AM
Indent Madhyamik - March & June 2021.pdf Indentpatrak Indent Madhyamik - March & June 2021.pdf 2/27/2021 12:00:00 AM
FirstExam_Abhyaskram_malkha_ Angeni Suchna_21.pdf FirstExam_2021_Suchna FirstExam_Abhyaskram_malkha_ Angeni Suchna_21.pdf 2/27/2021 12:00:00 AM
AbhyaskramSuchana_15-01-2021.pdf AbhyaskramAngeni_Suchna AbhyaskramSuchana_15-01-2021.pdf 1/14/2021 12:00:00 AM
Baki Bill Ni rakam Babat_01-12-2020.pdf Baki Bill ni Bank vigat Baki Bill Ni rakam Babat_01-12-2020.pdf 12/1/2020 12:00:00 AM
Abhyaskram Angeni Suchna.pdf Primary Abhyaskram Angeni Suchna_2020-21 Abhyaskram Angeni Suchna.pdf 9/23/2020 12:00:00 AM
RAJA LIST-20-21.pdf Raja_List_2020-21 RAJA LIST-20-21.pdf 7/21/2020 12:00:00 AM
12