શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
Baki Bill Ni rakam Babat_03-05-20.pdf Baki bill ni rakam Baki Bill Ni rakam Babat_03-05-20.pdf 5/3/2020 12:00:00 AM
Vargbdhati_Secondary_Only20.pdf Secondary_vargbadhati na Niyam Vargbdhati_Secondary_Only20.pdf 4/29/2020 12:00:00 AM
Vargbdhati_primary_Only20.pdf Primary_Vargbadhtina niyam_2020 Vargbdhati_primary_Only20.pdf 4/29/2020 12:00:00 AM
MAP-Annual_2020.pdf Map_GRAPH_OMR_ANNUAL_2020 MAP-Annual_2020.pdf 3/20/2020 12:00:00 AM
Suchna -varsik parikha-20_Prshnapatra ange.pdf Varsik pariksha_2020_Prshnapatr angeni suchana Suchna -varsik parikha-20_Prshnapatra ange.pdf 3/20/2020 12:00:00 AM
Annual Exam_2020 Ferfar ange ni suchna.pdf Annual Exam Time Table Ferfar angeni suchna Annual Exam_2020 Ferfar ange ni suchna.pdf 3/16/2020 12:00:00 AM
STD_11.jpeg STD_11_Namuno STD_11.jpeg 3/4/2020 12:00:00 AM
Std_9.jpeg Std_9 Card Namuno Std_9.jpeg 3/4/2020 12:00:00 AM
Parinam Card Suchna-2020.pdf Parinam Card Suchna Parinam Card Suchna-2020.pdf 3/4/2020 12:00:00 AM
Annual_ExamTime table_primary.jpg AnnualExam_2020_TaTimeble_Primary Annual_ExamTime table_primary.jpg 2/22/2020 12:00:00 AM
123