શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
mETTING cANCLE 16-04-19.pdf Metting Cancle mETTING cANCLE 16-04-19.pdf 4/5/2019 12:00:00 AM
Agenda-16-04-19.pdf Agenda-16-04-19 Agenda-16-04-19.pdf 4/11/2019 12:00:00 AM
Answer key Declear_DRw_Krushi.pdf Answerkey declare-5-4-19 Answer key Declear_DRw_Krushi.pdf 4/5/2019 12:00:00 AM
Card Suchna-19.pdf Varshik Parixa Card ange ni suchna Card Suchna-19.pdf 4/4/2019 12:00:00 AM
Answer key Declear_PT.pdf Answerkey declare_PT Answer key Declear_PT.pdf 4/4/2019 12:00:00 AM
Answer key Declear.pdf Answerkey declare Compu. Answer key Declear.pdf 4/4/2019 12:00:00 AM
Annual Exam-Graph Mahiti.pdf OMR-Graph-Map Suchna Annual Exam-Graph Mahiti.pdf 3/26/2019 12:00:00 AM
Exam-2019 paper ange ni suchna.pdf Exam Paper Vivran- Suchna Exam-2019 paper ange ni suchna.pdf 3/26/2019 12:00:00 AM
Card.pdf Card Card.pdf 3/16/2019 12:00:00 AM
Parinam Card Suchna-19.pdf Annual Parinam Mateni card no namuno -suchna Parinam Card Suchna-19.pdf 3/16/2019 12:00:00 AM
123