શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
Page-2.jpeg Baki Indent School Page-2 Page-2.jpeg 7/20/2019 12:00:00 AM
Page1.jpeg Baki Indent School Page-1 Page1.jpeg 7/20/2019 12:00:00 AM
Indent Patrak_primary.jpg IndentPatrak_Primary Indent Patrak_primary.jpg 6/25/2019 12:00:00 AM
Indent Patrak.jpg IndentPatrak_Secondary Indent Patrak.jpg 6/25/2019 12:00:00 AM
RAJA LIST-20-Sudhareli.pdf Raja List-Sudharelu RAJA LIST-20-Sudhareli.pdf 6/15/2019 12:00:00 AM
Karya divas-20.pdf Karya Divas Karya divas-20.pdf 6/20/2019 12:00:00 AM
STD_11_1.jpeg CardNamuno_11_1 STD_11_1.jpeg 6/18/2019 12:00:00 AM
STD_9_2.jpeg CARD_9_2 STD_9_2.jpeg 6/18/2019 12:00:00 AM
STD_9_1.jpeg Card_9_1 STD_9_1.jpeg 6/18/2019 12:00:00 AM
Agenda-16-04-19.pdf Agenda-16-04-19 Agenda-16-04-19.pdf 4/11/2019 12:00:00 AM
12