શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
Abhyaskram Angeni Suchna.pdf Primary Abhyaskram Angeni Suchna_2020-21 Abhyaskram Angeni Suchna.pdf 9/23/2020 12:00:00 AM
RAJA LIST-20-21.pdf Raja_List_2020-21 RAJA LIST-20-21.pdf 7/21/2020 12:00:00 AM
About Web Site.pdf Help book of sankul About Web Site.pdf 2/12/2015 12:00:00 AM
Help Menu of Web Site.ppt HelpBook Of Web site Help Menu of Web Site.ppt 2/12/2015 12:00:00 AM