શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
Sec Exam_Malkha-Sudharo-2023.pdf Malkha_Sudharo Sec Exam_Malkha-Sudharo-2023.pdf 2/1/2023 12:00:00 AM
std_5_7_Abhyaskram_Sudharo.pdf Abhyaskram_Sudharo std_5_7_Abhyaskram_Sudharo.pdf 2/1/2023 12:00:00 AM
Second_Exam_TimeTable_January-23_Final.pdf Sudharelu_NewTimeTable Second_Exam_TimeTable_January-23_Final.pdf 1/10/2023 12:00:00 AM
Primary_MalkhaSuchna-2023.pdf MalkhaSuchna Primary_MalkhaSuchna-2023.pdf 1/5/2023 12:00:00 AM
SCI_SUCHNA-2-1-23.pdf SUchna_Science SCI_SUCHNA-2-1-23.pdf 1/2/2023 12:00:00 AM
SCI_InformationBabat.pdf Sci_InformationBabat SCI_InformationBabat.pdf 12/24/2022 12:00:00 AM
Malkha_TimeTable_UploadSUCHNA-2023.pdf Malkaha_TimeTable-23Suchna Malkha_TimeTable_UploadSUCHNA-2023.pdf 12/19/2022 12:00:00 AM
IndentPatrak_Suchna-22-23.pdf SUCHNA IndentPatrak_Suchna-22-23.pdf 11/11/2022 12:00:00 AM
Indent Patrak - SSS (2).pdf INDENTPATRAK_PRIMARY_SECONDARY Indent Patrak - SSS (2).pdf 11/11/2022 12:00:00 AM
Secondary_FirstExamTimeTable_OCT-22.pdf SECONDARY_FIRSTEXAM_TIMETABLE Secondary_FirstExamTimeTable_OCT-22.pdf 8/22/2022 12:00:00 AM
12