શ્રી સારસ્વત શિક્ષણ સંકુલ્ નુ સુરત જિલ્લા ની મોટાભાગ ની હાઇસ્કૂલઑ અને પડૉશી જિલ્લાની કૅટ્લીક શાળા ઓને પોતાના કાર્ય્ક્ષેત્ર માં આવરી લીધેલ છે.

અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પ્રશ્નપત્રો કઢાવી તેમાંથી પ્રશ્નોનુ તારણ કાઢી ખુબ ગોપનીય રીતે પ્રશ્નપત્ર છ્પાવી ને વિતરણ કરાય છે.

સરકારી પરિપત્ર મુજબ શિક્ષણ મુલ્યાંક્ન ના પત્રકો કાર્ય્ક્ષેત્ર ની શાળા માં પહોચાડ્વામાં આવે છે.

વધુ માહિતી »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Forgot Password

Admin Login Here

Admin Login Form

 

Forgot PasswordNotice#NoticeFile NameUploaded Date
Secondary_First Exam_19_Timetable.jpg Secondary_First Exam_2019_TimeTable Secondary_First Exam_19_Timetable.jpg 8/16/2019 12:00:00 AM
Mohram raja.pdf Moharam Raja Mohram raja.pdf 9/7/2019 12:00:00 AM
Primary Malkha Suchana.pdf Suchana-13-08-2019 Primary Malkha Suchana.pdf 8/13/2019 12:00:00 AM
Primary TimeTable-First Exam-19.jpg Primary First Exam Time Table 2019 Primary TimeTable-First Exam-19.jpg 8/13/2019 12:00:00 AM
Genral Metting Agenda-19.pdf Genral Metting Agenda Genral Metting Agenda-19.pdf 8/13/2019 12:00:00 AM
BAKI INDENT-1-08-19.jpeg BAKI INDENT-01-08-2019 BAKI INDENT-1-08-19.jpeg 8/1/2019 12:00:00 AM
Std-12-Genr-Malkha angeni  Suchana.pdf Std-12-Gen-malkha ange ni suchna Std-12-Genr-Malkha angeni Suchana.pdf 7/29/2019 12:00:00 AM
Sangruhit Patrak Melavvani  Suchna-.pdf Sangruhit Patrak Melavavani suchna Sangruhit Patrak Melavvani Suchna-.pdf 7/25/2019 12:00:00 AM
Malkha Angeni Suchna-All Std.pdf Malkaha Angeni Suchana-All Std Malkha Angeni Suchna-All Std.pdf 7/25/2019 12:00:00 AM
11-12th Malkha Suchna-First Exam.pdf Std-11-12th Sci-Malkha Suchana 11-12th Malkha Suchna-First Exam.pdf 7/24/2019 12:00:00 AM
123